• ISSN: 2301-3567 (Print), 2972-3981 (Online)
  • Abbreviated Title: J. Econ. Bus. Manag.
  • Frequency: Quarterly
  • DOI: 10.18178/JOEBM
  • Editor-in-Chief: Prof. Eunjin Hwang
  • Executive Editor: Ms. Fiona Chu
  • Abstracting/ Indexing:  CNKIGoogle ScholarCrossref
  • Article Processing Charge (APC): 500 USD
  • E-mail: joebm.editor@gmail.com
Volume 10 Number 4 (Aug. 2022)
Article# Article Title & Authors Page
702
Yanyun Wu
220
703
Hanru Niu
230
704
Haoyang Dong, Qingzhen Du, Jiyu Jiang, and Ruihe Tian
236
705
Vo Minh Sang, Tran Ngoc Thien Thanh, Le Anh Thoai, Nguyen Ha Yen Nhi, and Nguyen Thuy Truc
243
706
Xin Zhang and Shijie Min
248
707
Yuwarat Srisupawong, Kanyuma Kamata, and Noritsugu Kamata
253
708
Hanyu Chen, Jin Dai, Weijie Tang, and Luyao Xu
258
709
Yu-Chin Hsiao, Mei-Wei Yang, Yi-Ling Lo, Chia-Hui Feng, Wei-Ping Hsu, and Rain Chen
263
710
Roshan Baa
267
711
Haozhi Zhao
272
712
Tippawan Meepung and Phudit Kannikar
277
713
Chonghe Li, Zhongyu Wang, and Di Xie
283
714
Lingfei Liu
287
Copyright © 2008-2024. Journal of Economics, Business and Management. All rights reserved.
E-mail: joebm.editor@gmail.com